Palexpres Sklep Konopny CBD

Regulamin

PALEXPRES SKLEP

Regulamin sklepu internetowego Palexpres Sklep powstał z dołożeniem należytej staranności w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy o prawach konsumenta. Określa:

 • obowiązki Przedsiębiorcy zawierającego umowę z Konsumentem,
 • zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa,
 • zasady i tryb wykonania przysługującego konsumentowi prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa,

Naszym celem jest wysoka jakości usług, a to nierozerwalnie wiąże się z koniecznością zapewnienia przejrzystości w kwestii zagadnień prawnych. Chcemy żebyś zrozumiał to co czytasz. Postanowienia regulaminu są wypadkową wprowadzonych przez ustawodawcę rozwiązań służących zapewnieniu konsumentom ochrony. Nie mogą być dla Ciebie mniej korzystne niż przepisy ustawy. Bez obaw, prawo polskie dobrze chroni konsumentów. Nawet gdyby jakiś zapis nie spełniał wymogu zgodności z ustawą, staję się on nieważny, a w jego miejsce wchodzą przepisy powszechnie obowiązujących aktów prawnych. Zapewnia to bezpieczeństwo i nienaruszalność Twoich praw.

SPIS TREŚCI:

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Kontakt ze Sprzedawcą
 4. Wymogi techniczne
 5. Usługi elektroniczne w Sklepie internetowym
 6. Warunki zawierania umowy sprzedaży
 7. Płatności
 8. Koszty, sposoby i termin dostawy produktu
 9. Prawo odstąpienia od umowy
 10. Reklamacje
 11. Dane osobowe
 12. Pliki Cookies
 13. Zastrzeżenia
 14. Załącznik

§ 1 [Postanowienia ogólne]

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.palexpressklep.pl prowadzony jest przez Adriana Makowskiego, który prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Palexpres Sklep Adrian Makowski wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającego adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń Nałkowskiej 3 97-300 Piotrków Trybunalski, NIP 7712872562, adres poczty elektronicznej: palexpressklep@gmail.com oraz numer telefonu: 515099623
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Adrian Makowski. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego.

§ 2 [Definicje]

 1. Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 2. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną , prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 3. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie,
 4. Umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa:
 • umowa zawarta z konsumentem przy jednoczesnej fizycznej obecności stron w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy,
 • w wyniku przyjęcia oferty złożonej przez konsumenta poza lokalem przedsiębiorstwa przy jednoczesnej fizycznej obecności stron w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa,
 • w lokalu przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio po tym, jak nawiązano indywidualny i osobisty kontakt z konsumentem w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy, przy jednoczesnej fizycznej obecności stron,
 • podczas wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę, której celem lub skutkiem jest promocja oraz zawieranie umów z konsumentami;
 1. Lokal przedsiębiorstwa:
 • miejsce prowadzenia działalności będące nieruchomością albo częścią nieruchomości, w którym przedsiębiorca prowadzi działalność na stałe,
 • miejsce prowadzenia działalności będące rzeczą ruchomą, w którym przedsiębiorca prowadzi działalność zwyczajowo albo na stałe,
 1. Trwały nośnik (np. papier, płyta CD/DVD, pendrive, karta pamięci, dysk twardy, e-mail zapisany na twardym dysku) – materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci. Trwały nośnik pozwala na odtworzenie informacji w niezmienionej postaci – bez ingerencji podmiotu, który był ich twórcą. Trwałym nośnikiem nie jest strona internetowa.
 2. Dzień roboczy – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
 3. Formularz zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 4. Klient/Kupujący:
 • osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
 • osoba prawna,
 • jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 1. Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku,
 2. Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym,
 3. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 4. Regulamin – regulamin Sklepu Internetowego,
 5. Sklep Internetowy – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.palexpressklep.pl,
 6. Sprzedawca, Usługodawca – Adrian Makowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Palexpres Sklep Adrian Makowski wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Nałkowskiej 3 97-300 Piotrków Tryb., NIP 7712872562, REGON 386542710, adres poczty elektronicznej: palexpressklep@gmail.com oraz numer telefonu: 515099623.
 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę,
 8. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego,
 9. Usługobiorca:
 • osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
 • osoba prawna,
 • jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną –korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej,
 1. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta,
 2. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

§ 3 [Kontakt ze Sprzedawcą]

 1. Adres pocztowy Nałkowskiej 3 97-300 Piotrków Tryb.
 2. Adres e-mail palexpressklep@gmail.com
 3. Telefon 515099623

§ 4 [Wymogi techniczne]

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu oraz w celu złożenia zamówienia potrzebne jest:
 • urządzenie z dostępem do internetu,
 • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies,
 • aktywne konto e-mail.

§ 5 [Usługi elektroniczne w Sklepie Internetowym]

 1. Konto – umożliwia składanie zamówień. Aby założyć konto należy:
 • wypełnić formularz rejestracji,
 • potwierdzić dane zawarte w formularzu poprzez wybranie opcji „Zarejestruj się”
 • potwierdzić rejestrację konta poprzez kliknięcie w link aktywacyjny przesłany automatycznie na podany adres e-mail.
 1. Usługa Elektroniczna „Konto” świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres palexpressklep@gmail.com lub też pisemnie na adres: Nałkowskiej 3 97-300 Piotrków Tryb.
 2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia następuje przez:
 • wypełnienie Formularza Zamówienia,
 • potwierdzenie zakupu poprzez zaznaczenie pola „Potwierdzam zmówienie”.
 1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w § 10 Regulaminu) Usługobiorca może składać pisemnie na adres Nałkowskiej 3 97-300 Piotrków Tryb. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres palexpressklep@gmail.com
 3. Rozpoznanie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

§ 6 [Warunki zawierania umowy]

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z § 5 ust. 3 Regulaminu,
 2. Cena Produktu podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

§ 7 [Płatności]

 1. Możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
 • płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki,
 • płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
 • płatność BLIK
 • płatność Twisto – kup teraz – zapłać po 21 dniach.
 1. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 2 dni roboczych od złożenia zamówienia,
 2. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia,
 3. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

§ 8 [Koszty, sposoby i termin dostawy produktu]

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad,
 2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie,
 3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu:
 • paczkomaty InPost
 • Orlen Paczka
 • kurier DPD
 • kurier DPD pobranie
 1. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
 2. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
 3. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 9 [Prawo odstąpienia od umowy]

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem:
 • jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów,
 • konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów,
 1. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
 • dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
 • obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
 • polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
 1. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem,
 3. Jeżeli przedsiębiorca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, konsument może także odstąpić od umowy:
 • przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu,
 • przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej przedsiębiorcy,
 1. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie przesłać konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą,
 3. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać,
 4. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy,
 5. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami,
 6. Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej,
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem,
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy,
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

§ 10 [Reklamacje]

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia),
 3. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy,
 4. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili,
 5. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
 6. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi,
 7. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres
  Nałkowskiej 3, 97-300 Piotrków Tryb.
 8. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie,
 9. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu,
 10. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni,
 11. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
 • Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
 • Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
 • Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
 • Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 11 [Dane osobowe]

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca,
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO),
 3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie,
 4. Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
 • przekazania Pani/Pana danych osobowych do PKO Bank Polski S.A. w związku z:
  – świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet
 • obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych
 • w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami,:
 • przekazania Pani/Pana danych osobowych do IFIRMA S.A. w związku z:
 • – świadczeniem przez portal na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi księgowej płatności przez Internet
 • obsługą i rozliczaniem przez IFIRMA S.A. płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych
 • w celu wysłania dokumentów księgowych, potwierdzających sprzedaż
 • przekazania Pani/Pana danych osobowych do PayU S.A. w związku z:
  – świadczeniem przez PayU S.A. na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet

 • w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi (Furgonetka Sp. z o .o. S. K. )realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 • w celu dostarczenia najnowszych informacji na temat naszych promocji, rabatów, nowych towarów i usług. Prześlemy Ci te informacje tylko za Twoją zgodą. Okres przechowywania trwa nie dłużej niż 2 (dwa) lata od momentu udzielenia zgody lub do czasu, kiedy zostanie przez Ciebie anulowana zgoda na otrzymywanie wiadomości poprzez usunięcie konta na stronie https://palexpressklep.pl
 • w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 1. Klient ma prawo dostępu do danych, prawo do usunięcia danych, prawo do przenoszenia danych,
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak nie podanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy

§ 12 [Pliki Cookies]

Oprócz danych osobowych wymienionych wyżej i informacji, których używamy, na stronie internetowej palexpressklep.pl są wykorzystane pliki cookies (ciasteczka). Podczas odwiedzania strony internetowej palexpressklep.pl zostanie wyświetlone okno z informacją, że pliki cookie są używane. Zamykając to okno wiadomości lub klikając “Akceptuję”, potwierdza się otrzymywanie i akceptowanie informacji o plikach cookies.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowane przez przeglądarkę internetową (taką jak Internet Explorer, Firefox, Safari, itp.) w urządzeniu użytkownika (komputerze, telefonie komórkowym, tablecie), gdy użytkownik odwiedza stronę, aby zidentyfikować przeglądarkę lub zapisać informacje lub ustawienia w przeglądarce. pliki cookies można ograniczyć i usunąć w ustawieniach zabezpieczeń dowolnej przeglądarki internetowej. Jednak bez plików cookies nie będzie możliwe pełne wykorzystanie wszystkich funkcji witryny.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty(Google Analytics. Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanimizowane informacje. )

§ 13 [Zastrzeżenia]

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym,
 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 5. Żadne z postanowień Regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
 6. Zamieszczone na stronie sklepu informacje o produktach (opisy, parametry, ceny) stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c.

§ 14 [Załącznik]

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

Ja/My(*)niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Shopping Cart